X
کمیته پایش و سنجش و کمیته اجرایی برگزار گردید
30
دی
کمیته پایش و سنجش و کمیته اجرایی برگزار گردید

 7 بازدید

عشق ورزیدن به خلق زیباترین ترنم گفتگو با خالق است بخصوص اگر توفیق خدمت به عزیزانی نصیبت کرده که تمام دنیایشان را می توان در پر رنگین پروانه ای خلاصه کرد، در تاریخ 28 دی ماه سال ...

    

  

    

 

  

 

  • آدرس : ایلام، خیابان آیت ا..حیدری، بیمارستان امام خمینی ره
  • کد پستی:6931975397
  • شماره تماس :08433334500