X
 

مسئول واحد : زهرا تقی پناه

تحصیلات: کارشناس پرستاری

 

دفتر توسعه آموزش EDU )Education Development Unit)

 
معرفی و شرح وظایف

 تاریخچه

تعلیم و تربیت از ارکان بنیادی هر جامعه است که باعث رشد و بقای انسانها می شود. با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت درامر آموزش، مراکز توسعه آموزش در بسیاری از کشورهای ناحیه مدیترانه شرقی ایجاد شده اند. این مراکز علاوه بر آنکه مستقیماً به امرآموزش افراد در سیستم های بهداشتی می پردازند به تربیت کارکنان بهداشتی مورد نظر نیز مبادرت می ورزند ,قادرند در سطوح مختلف ازجمله محلی و کوچک که وابسته به دانشکده، دانشگاه و مراکز آموزشی و بیمارستانی تابعه بوده ، آموزشهای لازم را جهت ارتقاء وتوسعه یافته های علمی جدید ارائه نمایند.

به طور معمول، امور آموزشی در دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی تابعه دانشگاه توسط معاونین آموزشی هدایت و رهبری می شوند و معاونت آموزشی تلاش دارد جهت تحول، تغییر، تفکر، مطالعه و تحقیق در حوزه های وسیع آموزش، بصورت نظام مند عمل نماید. لذا این امر بايد توسط واحدی اختصاصی به نام «دفتر توسعه آموزش» به عنوان بازوی توسعه فنون و روش هاي نوين اموزشي در دانشگاه تحقق یابد. این دفتر در 4 محور توسعه آموزش شامل: برنامه ریزی آموزشي، ارزشیابی، پژوهش در آموزش، آموزش و توانمند سازي اعضاء هيأت علمي، فعالیت مي نمايد.

 

فلسفه

 دفتر توسعه آموزش مراکز آموزشی درمانی با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و بامشارکت فعالانه و اشاعه روحیه همکاری زمینه و بستر مناسب و مساعدی را برای رشددانشجویان و اساتید فراهم می‌سازد و به منظور ارتقای کیفی سطح توانمندی های آموزشی و ایجاد تعهد به یادگیری در بدنه علمی و آموزشی مراکز آموزشی درمانی با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد و خلاق برای ارایه خدمات سلامت با کیفیت به آحاد جامعه متناسب با نیازهای حا ل و آینده سیستم سلامت از اهم رسالت های این دفتر می باشد.

 

 

دفتر توسعه آموزش ( EDU ) مرکز آموزشی درمانی  امام خمینی (ره) ایلام در راستاي سياستهاي وزارت متبوع و با هدف ارتقاي كيفيت آموزش در چهار حيطه برنامه ريزي ، ارزشيابي ، پژوهش در آموزش و دانش پژوهي و رشد و بالندگي اعضاء هيأت علمي تشكيل و بر اساس شرح وظايف معين و تعامل با مركز توسعه آموزش علوم پزشكي ( EDC ) شروع به فعاليت خواهد كرد .

 

 شرح وظايف :

 

 برنامه ريزي آموزشي

1- مشاركت در استاندارد سازي برنامه هاي آموزشي با  EDC

2- مشاوره و هدايت اعضاي  هيأت علمي در تدوين Course Plan  Lesson Plan, با همكاري و نظارت  EDC

3- پيگيري تدوين Course Plan Lesson Plan,

4- نظارت بر اجراي Course Plan Lesson Plan,

5- مشاركت در ارزشيابي فرمت مدون و اجراي Course Plan Lesson Plan, در گروه هاي آموزشي

6- مشاركت در توسعه روشهاي نوين آموزش و تدريس ( ……, Skill Lab )

7-انجام نیاز سنجی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان

 

 ارزشيابي

1- مشاركت در هدايت ، انجام و نظارت ارزشيابي دروني و بيروني گروههاي آموزشي

2- مشاركت در هدايت ، اجرا و نظارت ارزشيابي عملكرد اعضا هيأت علمي

3- ارائه مشاوره و مشاركت در برگزاري روش هاي نوين ارزيابي دانشجويان ( آزمون OSCE و ..... )

4- انجام ارزيابي آزمونها ، مستند سازي نتايج و ارائه بازخورد به گروهها و EDC ( بر اساس چك ليست تدوين شده معين )

5-اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

 

 پژوهش در آموزش

1- ترغيب اعضاي هيأت علمي جهت انجام طرحهاي پژوهش در آموزش

2- ارايه مشاوره در زمينه اجراي طرحهاي پژوهش در آموزش با هماهنگي و نظارت EDC

3- همكاري در اجراي جشنواره آموزش شهيد مطهري

4- مشاوره و مشاركت در اجراي پژوهش ها و پروژه هاي مربوط به همايش ساليانه آموزش پزشكي

 

  رشد و بالندگي اعضاي  هيأت علمي

1- مشاركت در اجراي  نياز سنجي كارگاههاي آموزشي ويژه اعضاي هيأت علمي با EDC

2- مشاركت در برگزاري كارگاههاي آموزشي اعضاي هيأت علمي با EDC

3- مشاركت در تدوين دستورالعمل معادل سازي فعاليت هاي اعضاي هيأت علمي با EDC

4- مشاركت در بازنگري فرم ترفيع ساليانه اعضاي هيأت علمي با EDC

5- پيگيري تكميل فرمهاي عملكرد ماهيانه گروهها در قالب فرمهاي مدون و يكسان و ارائه بازخورد به EDC و گروههاي آموزشي مربوطه

 

 

پرورش استعدادهاي درخشان

  1. همكاري با دفتر استعدادهاي درخشان جهت حمايت از دانشجويان مستعد در راستاي شكوفايي و باروري هر چه بيشتر استعدادها و خلاقيت و تسهيل فعاليت ايشان

 

 

 نحوه تعامل دفاتر توسعه EDO/EDU با مركز توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC )

 

1- كليه فعاليت هاي دفاتر توسعه زير نظر رياست دانشكده ها و در راستاي سياستهاي مركز توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC ) دانشگاه انجام مي پذيرد .

2- ابلاغ مسئوليت هاي اجرايي اعضاي EDO/EDU  شامل مسئول EDO/EDU  ، اعضاي محترم هيأت علمي همكار EDO/EDU  و كارشناسان EDO/EDU  توسط رياست دانشكده و بر اساس هماهنگي با مديريت مركز توسعه آموزش علوم  پزشكي دانشگاه صادر مي گردد .

3- دفاتر توسعه موظف به ارسال گزارش عملكرد به EDC خواهند بود .

4- جلسات مشترك EDC با دفاتر توسعه(EDO/EDU  ) بر حسب ضرورت و نياز تشكيل خواهد گرديد .

5- نظارت و ارزشيابي فعاليت دفاتر توسعه در دانشكده ها با رئيس دانشكده و در سطح دانشگاه به عهده مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه (EDC ) خواهد بود .

 

 اعضاي پيشنهادي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC ) جهت عضويت و   فعاليت در دفاتر توسعه (EDO/EDU  ) *

 

 1- رئيس دانشكده ( به عنوان رئيس EDO دانشكده مربوطه )- با ابلاغ معاون آموزشي دانشگاه

2- يكي از معاونين دانشكده به عنوان مدير اجرايي EDO

3- 3-2 نفر از اعضاي هيأت علمي دانشكده مربوطه ( ترجيحاً  از اعضاي فعال و علاقمند به آموزش پزشكي ) به عنوان اعضاي فعال EDO - به انتخاب رئيس دانشكده

4- حداقل يك نفر كارشناس EDO  ( ترجيحاً  از كارشناسان فعال آموزشي )

 

اعضاي پيشنهادي EDU مراكز آموزشي درماني *

 

1- معاون آموزشي بيمارستان ( به عنوان مسئول EDU )

2- مديران گروههاي فعال آموزشي بيمارستان

3- 3-2 نفر از اعضاي هيأت علمي بيمارستان مربوطه ( ترجيحاً از اعضاي فعال و علاقمند به آموزش پزشكي ) به انتخاب معاون آموزشي بيمارستان

4- حداقل يك نفر كارشناس EDU ( ترجيحاً از كارشناسان فعال آموزشي ) به انتخاب معاون آموزشي بيمارستان و با هماهنگي رياست بيمارستان

 

 * با نظر رياست دانشكده و متناسب با تعداد اعضاي  هيأت علمي و دانشجو تعداد اعضاي  پيشنهادي فوق مي تواند افزايش يابد .