X

حداقل کمیته های دفاتر توسعه دانشکده ها شامل :

·        کمیته ارزشیابی

·        کمیته برنامه ریزی آموزشی

·        کمیته آموزش اساتید

·        کمیته پژوهش در آموزش

 

فعالیت ها به تفکیک کمیته های موضوعی دفاتر توسعه : 

   ·  کمیته ارزشیابی:

هدف:

 ارتقای نظام آموزشی ازطریق ارزشیابی تمام عناصراین نظام اعم درونداد، فرآیند و برون داد و ارتقای کمیت و کیفیت اجرای برنامه های آموزشی،پژوهشى وعرضه خدمات تخصصى به جامعه .

فعالیتهای مورد انتظار:

1.   همکاری با EDC برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سوالات آزمونها در دانشکده ها (هماهنگی با اساتید جهت ارسال به موقع اصل سوالات آزمون و پاسخنامه های دانشجویان و کلید پاسخنامه)

2.      مشارکت و همکاری به منظور اصلاح و تدوین فرمهای نظرسنجی از دانشجو، مدیران گروه ، همکاران ، و خود ارزیابی

3.      مشارکت در تدوین فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی

4.      انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی

5.      تشکیل سیستم ارزشیابی مستمر گروههای آموزشی و کنترل و پایش عملکرد این سیستم

6.  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان (شاخص های ارزشیابی مناسب توانایی ها،عملکرد ،مهارت ها ،بررسی مشکلات تحصیلی ،افت تحصیلی،موفقیت تحصیلی و...)

7.   تهیه بانک اطلاعات ارزشیابی( سیستم آموزشی و اطلاعات مربوط به فضا ،امکانات ،تجهیزات ،تسهیلات و فعالیت های آموزشی ،اجرایی و پژوهشی، شاخص های آموزشی و تخصصی دانشکده ،بالین ،درمانگاه ،بیمارستان)

8.   مشارکت ، همکاری و پیگیری انجام ارزشیابی درونی گروههای آموزشی با نظارت EDC

9.    همکاری در اجرا در جهت بهبود روند ارزیابی بیرونی در گروهها با نظارت EDC

10.  گزارش شاخص های آموزشی دانشکده ،بیمارستان و ارائه راهبرد های رفع نواقص احتمالی  

11.   نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون)

12.   پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی

13.  بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون و دانشجویان) 

14.  تهیه بانک اطلاعاتی رزومه اساتید و به روز نمودن آنها در پایان هر ترم تحصیلی

15.  ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان

16.  مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

17.  ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان و ارسال برگه های ارزشیابی به مرکز توسعه

18.  اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی در مورد آئین نامه­های اداری، ارتقاء و ترفیع سالیانه 

19.  تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی سالانه در راستای این اهداف با همکاری EDC   

20.  ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده


·      کمیته برنامه ریزی آموزشی:

هدف:

ارتقای کیفیت برنامه های درسی درگروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی

فعالیتهای مورد انتظار:

1.  انطباق محتوی برنامه های درسی با نیازجامعه و وظایف دانشجویان در آینده

2.  بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود

3.  ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق  مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک...

4.  ارزشیابی طرح درس اساتید و ارائه بازخورد به آنان

5.  ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا

6.  نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها

7.  همکاری و پیگیری ارائه طرح درس Plan) lesson  (و طرح دوره course plan))

8.  بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی       

9.   پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس (نظری و بالینی)   

10.  تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی (اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و ....)

11.   مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس   

12.   تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی در راستای این اهداف با همکاری EDC 

13.   ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده


·    کمیته آموزش اساتید:  

هدف :

 ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندیهای اعضاء هیئت علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثربخش.

فعالیتهای مورد انتظار:

1. مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز

2. نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی  جهت برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز

3.      تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی

4.      اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاهها

5.      جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده

6.       همکاری با EDC درتدوین برنامه عملیاتی سالیانه وبه روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده

7.      توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش ها ی بهینه و نوین آموزش

8.      اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان

9.      ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده   


·       کمیته پژوهش در آموزش:

هدف:

هدف این کمیته ارتقای روشهای آموزش اثربخش و پالایش نتایج آموزش در عمل و به معنای دیگر در محیط تئوری و بالینی آموزشی میباشد

1.      برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرحهای پژوهشی در کمیته پژوهش در آموزش

2.      بررسی، تهیه و اعلام فهرست نیازهای پژوهشی و  اولویت بندی طرح های پژوهشی در حوزه آموزش

3.      هدایت و تشویق اعضای هیئت علمی جهت انجام طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی

4.      هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

5.      تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی

6.       اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات آموزشی

7.      ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه ،جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش جهت تصویب و کارشناسی

8.      مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرح­های پژوهش در آموزش

9.      مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی 

10.     ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

 

 

 

 

سایر کمیته های پیشنهادی:  

                       

·       کمیته آموزش پاسخگو:

      فعالیتهای مورد انتظار:

 

1.      برقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای بین گروه های آموزشی دانشکده با هدف پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه

2.      تشکیل جلسات منظم با گروه های آموزشی به منظور پیشبرد فعالیت های ضروری آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و درمانی

3.      ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه

4.      ارائه طرح های تحقیقاتی و ژورنال کلاب در جهت تقویت شناخت دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده با مفاهیم آموزش پاسخگو

5.      برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات برنامه های کارآموزی و کارورزی و ارائه راهکار به مرکز مطالعات

 

 

 

·       کمیته استعدادهای درخشان :

هدف:

شناسایی و ارتقای توانمندی و مهارت دانشجویان مستعد و شکوفایی استعدادهای بالقوه آنان جهت دستیابی به بهترین جایگاه علمی و حرفه ای در آینده.

فعالیتهای مورد انتظار:

1.   همکاری با واحد استعداد درخشان مرکز مطالعات و توسعه در جهت شناسایی  و حمایت از دانشجویان استعدادهای درخشان براساس آین نامه های وزارتی در راستای شکوفایی هرچه بیشتر استعدادها و خلاقیت و تسهیل فعالیت ایشان

2.      شناسایی و تکمیل بانک اطلاعاتی دانشجویان استعداد درخشان دانشکده و معرفی آنان به کمیته استعداد درخشان EDC

3.   فراهم کردن زمینه لازم جهت کسب تسهیلات و امتیازات تخصیص داده شده به استعدادهای درخشان بر اساس مصوبات موجود  
ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده  

 

·         کمیته جشنواره مطهری:

فعالیتهای مورد انتظار:

با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات و توسعه:

1.     اطلاع رسانی در زمینه زمان، محورها و شرایط شرکت در جشنواره مطهری

2.     مشاوره، مشارکت و همکاری جهت تهیه و اجرای فرایندهای آموزشی حول محورهای تعیین شده جشنواره مطهری

3.     جمع آوری فرایندها در تاریخ تعیین شده مطابق با  فرمت وزارتخانه  

 

 

کمیته علمی آموزش اخلاق و منش حرفه ایی:

هدف :  

تدوین نظام آموزش اخلاق و منش حرفه ایی

 

فعالیتها:

1-مشاوره و مشارکت در تدوین چارچوبهای آموزش اخلاق و منش حرفه ای

2-تبیین چارچوب تدوین کدها و استانداردهای اخلاق حرفه ایی هر رشته

3-حمایت ، شناسایی و تشویق موارد برجسته