X

بتول كوثري                                                  كارشناس ارشد فيزيوتراپي و مسئول بخش فیزیوتراپی

طاهره منصوريان زاد                                     كارشناس فيزيوتراپي

صفر طاووسی                                             تکنسین فیزیوتراپی

عبدالعظیم صیدی                                        تکنسین فیزیوتراپی

 

شرح وظایف :

۱- مطالعه بر روی افراد بیمار جهت درمان مناسب با معلولیت آنها.

۲- انجام تست وارزشیابی معلولین جسمی یا روانی با موازین تستهای استاندارد.

۳- تعیین وتشخیص هدف درمانی دردرمان معلولین جسمانی روانی با در نظر گرفتن نوع معلولیت هریک از آنها تحت نظر وبا تجویز پزشکان معالج .

۴- ثبت تاریخچه ، تهیه وتنظیم گزارش روزانه وگزارش نهایی از پیشرفت بیمار.

۵- شرکت وهمکاری در تیم درمانی جهت رسیدن به هدف درمانی بیمار.

۶- تعیین وانجام برنامه درمانی  هماهنگ با روحیه وضع جسمانی بیمار.

۷- مستقل کردن بیمار در انجام فعالیتهای روزانه.

۸- تشخیص ، طرح ریزی وساختن وسائل کمکی  (اسپیلنت)برای معلولین با در نظر گرفتن نوع معلولیت وآموزش لازم جهت کاربرد آن به بیماران.

۹- انجام فیزیوتراپی بیماران نظیر ماساژ دادن وودیاترمی وغیره.

۱۰- انجام فیزیوتراپی بیماران سرپایی که از درمانگاه طب فیزیکی معرفی می شوند.

۱۱- انجام فیزیوتراپی بیماران بستری در بیمارستان ویا آسایشگاههای معلولین.

۱۲- راهنمایی دانشجویان در دوره های کارآموزی فیزیوتراپی در بیمارستان.

۱۳- تهیه وتنظیم آمار بخش فیزیوتراپی.

۱۴- پیگیری امور مربوط به واحد (تاسیساتی ، تعمیراتی ، ونظافت واحد و....).

۱۵- تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل ومحاسبه ساعت اضافه کار وطرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط.

۱۶- ارزشیابی سالیانه کارکنان ، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان وجایگزینی وتامین نیرو درواحد.

۱۷- نظارت  بر عملرد ونحوه برخورد کارکنان.

۱۸- کسب خط مشی ودستور العمل لازم از سرپرست مربوطه.

۱۹- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط.

۲۰- برنامه ریزی درجهت اجرای استانداردها.

۲۱- برنامه ریزی جهت آموزش وآگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردها وشناخت کامل نسبت به واحد.

۲۲-هماهنگی تشکیل جلسات گروهی وجلب  مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه بانظارت مقام مافوق.

۲۳- برقراری حسن تفاهم بیمن کارکنان واحد مربوطه وسایر واحدها.

۲۴- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان واحد مربوطه ومشکلات واحد وپیشنهاد جهت بهبود وضعیت .

۲۵- ثبت گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط (شامل درخواستها ، وقایع غیر مترقبه ، حوادث ، کمبودها ، نقایص و....)

۲۶- پذیرش بیمار بستری وسرپایی.

۲۷- بررسی وضعیت عمومی وظاهری بیمار.

۲۸- آموزش بیمار وارائه پمفلت آموزشی جهت مراقبت در منزل.

29- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

شرایط احراز: 

-۱ تحصیلات و معلومات

مدرك تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از رشته هاي فيزيوتراپي، فيزيوتراپي ورزشي ،مشاوره توانبخشي كاردرماني )جسماني و رواني(، گفتار درماني، مديريت توانبخشي.

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكترا در رشته ارگونومي، فيزيولوژي ورزشي مشروط به دارا بودن مدرك تحصيلي

۲- مهارت :

ارتباط با بیمار ، مهارت انتخاب وبه کارگیری راهبرد های آموزش مناسب خودیاری، شناختی، کلامی ، حرکتی بیمار، مهارت ارتباط درمانی مناسب براساس اصول علمی، مهارت شناخت مشکلات ناشی از اختلالات روانشناختی ، جسمانی، اجتماعی، مهارت استفاده از عوامل فیزیکی ومکانیکی درجهت کمک به درمان و بهبود یا بازگرداندن کارکرد اعضاء بدن

۳-دوره آموزشی:

کاربرد صحیح تجهیزات توانبخشی ونگهداری آن ، ایمنی تجهیزات توانبخشی ، جابجایی ونقل وانتقال صحیح بیماران