X

رییس امور اداری: مهراد قاسمی

 

تعداد پرسنل : اداری و مالی 5 نفر،خدمات 2 نفر

 

شرح وظایف:

ثبت جریان نامه های وارده و ثبت جریان نامه های صادره

تایپ نامه های اداری

بایگانی مدارک و نامه های وارده و صادره

رسیدگی به فرآیند استخدام

ارتقاء طبقه و رتبه،مرخصی ها، ماموریت ها،بیمه و رفاه

انجام و رسیدگی به امور ماموریت آموزشی پرسنل،انجام ارزشیابی سالیانه پرسنل،ثبت آموزش پرسنل

تهیه شناسنامه آموزشی و سایر امور مربوط طبق شرح وظایف