X

           معرفی واحد

               مسئول واحد

                  آقای خانی                                        کارشناس ارشد پرستاری

 

 شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش پزشکی

مقدمه:

دفاتر توسعه آموزش پزشکی تحت نظر روسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده تشکیل شده اند

  رسالت:

   هدف کلی دفتر توسعه آموزش در راستای تحقق اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، بهبود ، ارتقا و توسعه کیفیت آموزشی از طریق موارد زیر است:

1.      ارزشیابی در راستای توسعه آموزش در حیطه های برنامه، اعضای هیئت علمی و دانشجویان

2.      برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی

3.      نیازسنجی وسیاستگزاری آموزش اعضای هیئت علمی

4.      هدایت اعضای هیات علمی بسوی انجام تحقیق در زمینه آموزش

5.      جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری 


شرح وظایف  و محورهای کلی وظایف دفاتر توسعه عبارتند از:

      1. برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی(ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل تدوین برنامه آموزشی ،            طرح دوره ، طرح درس )

2.      همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی  

3.      مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی

4.      ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش

5.      مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی

6.       ارائه مشاوره  و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش (انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئوریهای نوین یادگیری  مهارتهای ارتباطی  نیاز سنجی آموزشی و....)

7.      مشارکت در انجام نیاز سنجی اعضای هیأت علمی و جذب نظرات آنها

8.      تقویت وتجهیز کتابخانه دانشکده و دفتر توسعه باهدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی

9.      برقراری ارتباط مستمر بادانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر کردن آنها در فعالیت های واحد.

10.    شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده و برقراری ارتباط مداوم با مدیران گروه های آموزشی.    


ساختار دفتر توسعه آموزش در دانشکده ها:

اعضای پیشنهادی جهت عضویت و فعالیت در دفتر توسعه آموزش دانشکده به شرح زیر می باشد:

1.     ریاست دانشکده

2.     معاون آموزشی دانشکده

3.     سرپرست دفتر توسعه آموزش

4.     کارشناس دفتر توسعه آموزش

5.     یک نفر نماینده از هر گروه آموزشی

6.     اعضاء هیات علمی علاقمند به همکاری در دفتر توسعه آموزش   

 

 

اعضای پیشنهادی EDO مراکز آموزشی درمانی  :

                      

1-معاون آموزشی بیمارستان ( به عنوان مسئول EDO )

2-مدیران گروههای فعال آموزشی بیمارستان

3-دو یا سه نفر از اعضای هیأت علمی بیمارستان مربوطه ( ترجیحاً از اعضای فعال و علاقمند به آموزش پزشکی ) به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان

4-حداقل یک نفر کارشناس EDO ( ترجیحاً از کارشناسان فعال آموزشی ) به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان و با هماهنگی ریا ست بیمارستان

 


ساختار شورای EDO  دانشکده:

رییس و معاون آموزشی دانشکده، مسئول EDO  دانشکده  و حداقل 3 نفر عضو هیات علمی علاقه مند به امور آموزشی   نحوه تعامل دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO) با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه (EDC):

1.     کلیه فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده زیر نظر ریاست دانشکده و در راستای سیاست ها و با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات و  توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه انجام می پذیرد.

3.     دفتر توسعه آموزش دانشکده موظف به ارسال گزارش عملکرد به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه خواهد بود.

4.     جلسات مشترک مرکز مطالعات و توسعه آموزش با دفتر توسعه آموزش بر حسب ضرورت و نیاز تشکیل خواهد گردید.