X

اخبار

 

تاریخ انتشار: دوشنبه 14 بهمن 1398
اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد

  اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد

امتیاز: Article Rating

اعتبار سنجی بیمارستان امام خمینی (ره) از امروز مورخ 98/10/14 به مدت دو روز توسط تیم وزارتی به سرپرستی آقای اشرفی شروع شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
 • اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
ثبت امتیاز