شماره: 25002
1398/07/17
عیادت مدیران از بیمان اربعین
عیادت مدیران از بیمان اربعین

عیادت از بیماران تصادفی اربعین توسط مدیران بیمارستان وهمچنین ضمن دلجویی ازخانواده های آنان دستورات لازم درمورد اسکان ودیگر موارد رفاهی داده شد.

حق انتشار محفوظ است ©