شماره: 24878
1398/07/13
کمیته اربعین
کمیته اربعین

در تاریخ 98/7/12 راس ساعت 20 جلسه عملیات اربعین  در دفتر ریاست بیمارستان امام خمینی (ره) با حضور مدیران محترم درمان ودفتر پرستاری دانشگاه ومسئولین بیمارستان برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©