Enter Title

 

      معرفی واحد

               مسئول واحد

               آقای خانی                                 کارشناس ارشد پرستاری

 

واحد پژوهش در مركز آموزشي درماني امام خمینی (ره) ایلامامروز تمام آنان‌كه كم و بيش مطالعاتي در خصوص پژوهش دارندمعتقدند: «بدون تحقيق و تفحص نبايد تصميم گيری کرد». پژوهش بازوي نرم افزاري مديريت و نيروي محرک توسعه در تمامي حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي است.اطلاع‌يابي و اطلاع‌رساني درست، زماني به طور منطقي و مطلوب محقق مي‌شود که زمينه‌ پژوهشي داشته باشد.بر اين مبنا لازم است هر كشوری برای رسيدن به توسعه متوازن و پايدار، در عرصه تحقيق و پژوهش يکه تازی کند تا بتواند با محقق ساختن رسالت نهایی پژوهش برای تصمیم سازی ،قله های ترقی را يکی پس از ديگری پشت سر نهد. اين مهم هم اكنون با گسترش فعاليت هاي هسته های پژوهشبا اهدافی مانند ايجاد مرجعی به منظور سازماندهی و هماهنگی فعاليتهای علمی تحقيقاتی واحدهای ارائه دهنده خدمات، تقويت و ايجاد بنيه تحقيقاتی در پرسنل علاقمند واحدهای مربوط به منظور تحقق پژوهشهای کاربردی در زمينه سلامت مردم، امکان تجمع نيروهای علاقمند پژوهشگر و هماهنگ نمودن آنان در هسته ها به منظور ايجاد توانايی برتر در اجرای طرحهای تحقيقاتی، سوق دادن تحقيقات به امر کاربردی بودن آنان، نهادينه کردن پژوهش در امر خدمات از طريق مشارکت و تعامل مراكز بهداشتی درمانی با مراكز آموزشي و برقراری ارتباط سيستماتيک پژوهش در نظام خدمات بهداشتی درمانی در واحدهای تحت پوشش دانشگاه تشکيل و شروع به فعاليت نموده است.

واحد پژوهش مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ایلام از سال 1395 با توجه به ضرورتهاي موجود و احساس نياز به اجراي پژوهش هاي كاربردي در محيط بالين شروع به فعاليت نموده است. هدف از تاسيس واحد پژوهش مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ایلام ، عبارتست از توسعه كمي و كيفي فعاليتهاي پژوهشي بالینی و هدايت و حمايت از طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز برای كاهش شکاف بین آموزش با خدمات باليني، ارائه مراقبت هاي باليني اثربخش، كارآمد و حرفه اي با تمركز بر فرایندهای مرتبط با مديريت و آموزش ، برنامه ریزی، اجرا و ارزشيابي مداخلات بالینی، جستجو و تدوين پروتكل ها و فرم هاي مراقبتي مبتني بر شواهد، رويكردهاي خودمراقبتي، توانمندسازي پرسنل و بيماران، ... و نهايتا ايجاد وحدت رويه براي پذيرش، رسيدگي، تصويب و نظارت بر اجراي طرح هاي تحقيقاتي كاربردي مرتبط با پرستاري، پیراپزشکی و پزشکی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره).

 


وظايف هسته پژوهش


1.   نياز سنجي پژوهش هاي  بالینی و كاربردي
2.
   تعيين اولويت ها و عناوین پژوهش های کاربردی بر مبناي نيازسنجيهایبالینی 
3.
   درخواست ابلاغ براي اعضا و جلب 
4.
   بررسي راه كارهاي تعامل با دانشگاه و مراكز تحقيقاتي درحوزه هاي مربوطه 
5.
    ایجاد كارگاه ها و كلاس هاي  روش تحقيق برای پرسنل
6.
   به روزرساني لينك مرتبط با هسته پژوهش در سايت مركز 
7.
   دریافت پیشنهاد طرح از مجری و بررسی اولیه 
8.
   ارسال پیشنهاد طرح برای معاونت پژوهشي دانشگاه  و اعلام نظرات داوران  به مجری طرح
9.
   پیشنهاد همکار و مشاور طرح با مشارکت مجری

10.   تعیین ناظر و پی گیری گزارشات 6 ماهه   جهت نظارت برحسن اجراي طرح تا زمان تسويه كامل
11.
   ارائه گزارش و مستندات طرح برای تاییدیه و تسویه نهایی
12.
   جمع بندي سالانه نتايج و پيشنهادهاي طرح هاي پژوهشي پايان يافته 
13.
   انعكاس نتايج و پيشنهادهاي طرح هاي پژوهشي پايان يافته به تفكيك حيطه هاي مديريت، آموزش و خدمات پرستاري به مسؤولان(معاون آموزش و پژوهش)،مدیران پرستاری و سرپرستاران بخش هاي مرتبط در مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکی ایلام .

 

 

 

جستجو