طراحی سایت
Enter Title

  رئیس دفتر خدمات پرستاری(مترون) بیمارستان امام خمینی(ره)

 

 آقای محمدرضا محمودیان

    کارشناس پرستاری                                                            

 

 

 

 

سوپروایزر آموزشی ضمن خدمت :خانم فاطمه نجفی ، کارشناس پرستاری
سوپروایزر در گردش : آقای مهرداد شمس الدینی ، کارشناس روانشناسی بالینی
سوپروایزر در گردش : آقای علی خانی ، کارشناسی ارشد پرستاری
سرپرستار اتاق های عمل و ریکاوری : آقای محسن نوروزوند ، کارشناس پرستاری
 سرپرستار بخش جراحی زنان :خانم آزیتا رضاعلی ، کارشناس پرستاری
سرپرستار بخش جراحی مردان 1: مهرداد شمس الدینی ، کارشناس پرستاری
سرپرستار بخش اطفال : خانم نسترن شوهانی ، کارشناس پرستاری
سرپرستار بخش اورژانس : آقای مهدی مرادی، کارشناس پرستاری
سرپرستار بخش ICU : آقای رحیم عزیزی ، کارشناس پرستاری
سوپروایزر کنترل عفونت : رودابه پرندوش ، کارشناس پرستاری
bed manager : آقای دکتر مجید رضایی طاویرانی ، متخصص جراحی عمومی
 سرپرستار بخش جراحی مردان 2:آقای حمیدیان ، کارشناس پرستاری

 

جستجو