X

مشخصات مرکز آموزشی - درمانی امام خمینی (ره)

معرفی

در حال حاضر این بیمارستان به عنوان یک مرکز برای جراحی های عمومی، ارتوپدی، مغز و اعصاب، اورولوژی، گوش و حلق و بینی و تخصص های توان بخشی و اطفال و فوق تخصصی قلب و عفونی اطفال علاوه بر درمان بیماران مراجعه کننده به عنوان یک پایگاه تحقیقات آموزش پزشکی و یک مرکز تعلیم و تربیت دانشجویان پزشکی، پرستاری – مامایی و پیراپزشکی ارائه خدمت می نماید.

پوشش درمانی این بیمارستان شامل درمانگاه های عمومی ، تخصصی و اورژانس و با حضور متخصصین مقیم و مشاوره با سایر تخصص ها در صورت لزوم و به صورت شبانه روزی می باشد.

این بیمارستان با تعداد 200 تخت مصوب و در قالب بخش های جراحی زنان، جراحی مردان، اتاق عمل، نوزادان، ICU، اطفال،   NICU و اورژانس فعالیت می نماید.

خدمات پاراکلینیکی بیمارستان

رادیوگرافی، سونوگرافی، سی تی اسکن، فیزیوتراپی و آزمایشکاه می باشد که به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی می باشند.

واحد های پذیرش ،ترخیص،اسناد پزشکی ،بیمه گری ،مددکاری، تغذیه ،بایگانی و ... کلیه خدمات حمایتی و اداری بیماران را به عهده دارند.