طراحی سایت
Enter Title

 

 

 

                                               

  ریاست بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

دکتر جلیل فیضی

متخصص بیماریهای عفونی

         

مدیریت بیمارستان امام خمینی(ره)

 آقای محسن نوروزوند 

کارشناس روان شناسی عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو