X

فرم به اشتراک گذاری تجارب فراگیران

Loading
 • فرم به اشتراک گذاری تجارب فراگیران

  دانشجوی گرامی:

  ضمن آرزوی موفقیت روزافزون برای شما، هرگونه تجربیات مثبت و منفی در زمینه اقدامات درمانی ، آموزشی و پژوهشی که در طول دوره دستیاری ، کارآموزی/ کارورزی خود داشته اید و طرح آن می تواند برای سایر فراگیران مفید باشند در این فرم بنویسید یا  آنرا جهت مطالعه سایر فراگیران به واحد آموزش ، سوپروایزر آموزشی یا دفتر EDO واعتباربخشی آموزشی بیمارستان ( واقع در آموزش بیمارستان)  تحویل نمایید ( در صورت پر نمودن فرم به صورت دستی )

  -انواع تجربیاتی که یک فراگیر در پروسه آموزش بالینی ممکن است با آنها برخورد داشته باشد می­تواند شامل تجارب مثبت یا منفی باشد. تجارب مثبت مانند: مواجه با کیس­های آموزشی متنوع، شرکت در کلاس­های آموزشی مفید، انجام پروسیجرهای بالینی موفق، رضایت مندی از برنامه­های آموزشی بخش­ها و ....

  - تجارب منفی مانند: بروز خطا و قصور در انجام فعالیت­ها و در مواجهه با بیماران  stick  Needle شدن و ...
  یکی از روش­های موثر کسب دانش و بهبود عملکرد در هر سازمان­، استفاده از تجربیات دیگران است و
  قدم اول در استفاده از تجربیات، مستندسازی این تجارب می­باشد. لذا لازم دیده شد تا با جمع آوری و تجزیه و تحلیل تجربیات فراگیران در معاونت آموزشی و پژوهشی و طرح در تیم مدیریت آموزش از نتایج آنها برای بهبود فرایند آموزش، افزایش دانش و آگاهی سایر فراگیران استفاده شود.