X

رضایت سنجی از فراگیران

پرسشنامه سنجش میزان رضایت دانشجویان از امکانات آموزشی و رفاهی
Loading
  • فراگیر محترم این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات و امکانات ارائه شده در بیمارستان تهیه گردیده است. خواهشمند است به سئوالات مطرح شده با دقت پاسخ دهید تا شما در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهیم باشد.