طراحی سایت
Enter Title

اعضا تیم بهبود کیفیت و اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ایلام

   دکتر جلیل فیضی                                      مسئول ایمنی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)             
 خانم مریم حیدری  مسئول بهبود کیفیت و اعتبار بخشی 
 خانم مهتاب طهماسبی  کارشناس اعتبار بخشی 
 آقای محسن محمدی  کارشناس اعتبار بخشی
 آقای امیرحسین نوری  کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار


جستجو