X

هدف

 

به منظور تأمین مشارکت کارکنان و مدیران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار ،صیانت نیروی انسانی و منابع مادی

 

کشور در مراکز بهداشتی درمانی (بیمارستان ها ) مشمول و همچنین پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار ،حفظ و ارتقاء

 

سلامتی کارکنان و سالم سازی محیط های کاری ،تشکیل کمیته های فاظت فنی و بهداشت کار در کلیه مراکز بهداشتی درمانی الزامی است.

 

رئیس کمیته :رئیس بیمارستان

 

دبیر کمیته : کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 

اعضای ثابت کمیته :

 

رئیس بیمارستان

 

مدیر بیمارستان

 

مدیر خدمات پرستاری

 

مسئول دفتر بهبود کیفیت

 

مسئول حفاظت فنی

 

مسئول بهداشت حرفه ای

 

مسئول تأسیسات مرکزی

 

کارشناس مهندسی تجهیزات پزشکی

 

رابط ارزشیابی بیمارستان

 

 

 

شرح وظایف:

 

·        اجرای استاندارد های ایمنی ،آتش نشانی و بهداشت حرفه ای در اعتبار بخشی

·        تدوین برنامه آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای

·        کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با مشارکت واحد بهداشت حرفه ای ،برنامه آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای را تدوین نموده است

·        تصویب و اجرایی نمودن مداخلات مناسب جهت رفع مشکلات شناسایی شده

·        اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستان

·        نظارت بر بهداشت پرتوها در بیمارستان

·        تهیه و تنظیم شناسنامه شغلی و انجام معاینات شغلی

·        تصویب و اجرایی نمودن مداخلات مناسب جهت کاهش عوامل زیان آور محیط کار

·        تصویب و اجرایی نمودن دستورالعمل های اجراییحفاظتی در بیمارستان

 

 

 

 

 

 

توالی برگزاری کمیته

 

حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه داده و مستندات نگهداری می گردد.