X

بررسی سطح کیفی آموزش

Loading
  • الف) صلاحیت های تخصصی در تدریس

  • ب) صلاحیت های عمومی، رفتاری و حرفه ای در تدریس

  • ج) صلاحیت های لازم برای اساتید بالینی

  • د) سوال باز پاسخ: