X

   

 

     معرفی و شرح وظایف واحد کنترل عفونت : 

 

     این واحد به بررسی و شناسایی روش های پیشگیری و مبارزه با عوامل پاتوژن  که موجب انتقال و شیوع عفونت های                       بیمارستانی می شوند می پردازد. 

 

 

      وظایف واحد کنترل عفونت عبارتند از :

 

       1. آموزش پرسنل در زمینه شناسایی و مبارزه با عوامل عفونی .


        2. نظارت بر استفاده از مواد گندزدا در بیمارستان.


        3. نظارت بر اجرای صحیح مصوبات کمیته کنترل عفونت.


        4. بالا بردن سطح ایمنی پرسنل با انجام واکسیناسیون به صورت سالیانه.


       5. بررسی وضعیت عفونی بیماران با بازدید ماهیانه بخش ها.


       6. تشکیل کمیته کنترل عفونت به صورت بحرانی در صورت بروز عفونت.


       7. انجام آزمایشات و اقدامات لازم برای افرادی که نیدل استیک می شوند.

 

 

  سوپروایزر و پرستار واحد کنترل عفونت : خانم رودابه پرندوش، کارشناس پرستاری 

   پزشک واحد کنترل عفونت : آقای دکتر علی نظری ، متخصص عفونی

 

 

 

 

 

 

     پیشگامان کنترل عفونت در بخش ها :

 

    

  بخش اطفال : خانم زهرا رشیدی ، پرستار
  بخش جراحی زنان :  خانم کبری سلطانی ، پرستار
    بخش ICU : آقای طالب کوخازاده ، پرستار
  بخش جراحی مردان : آقای عیسی خدادادی ، پرستار 
     اتاق عمل: