X
   

نام و نام خانوادگی: شکرالله رازی    

تحصیلات: کارشناس تجهیزات پزشکی

سمت: مسئول

نام و نام خانوادگی: محمد لطفی  

تحصیلات: کارشناس  تجهیزات پزشکی  

سمت: کارشناس

 

شرح وظایف کلی

  • انجام فرآیند خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای و غیر مصرفی
  • اجرای دقیق و منظم قرار دادهای خرید ، سرویس و نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
  • اعلام نظر و هماهنگی جهت توزیع تجهیزات پزشکی در بخش های مختلف بیمارستان
  • نظارت بر نحوه نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات پزشکی جدید توسط شرکتهای مختلف
  • بازدید مداوم بخش های مختلف بیمارستان در اجرای طرح یکسان سازی تعمیرات و نگهداشت تجهیزات پزشکی
  • تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی خارج از گارانتی بخش های مختلف بیمارستان
  • تهیه شناسنامه پویای تجهیزات پزشکی و وارد کردن اطلاعات در سایت اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
  • انجام نگهداری پیشگیرانه (PM) تجهیزات پزشکی بخش های مختلف بیمارستان