X

نام واحد : بخش نوزادان

نام ونام خانوادگی مسئول:مریم کرمی

تعدادپرسنل 15 نفر

 

شرح وظایف:

 -پذیرش و تحویل نوزاد و مدارک آن،ارزیابی کامل نوزاد و حفظ و مراقبت راه هوایی و تهویه.

-ارزیابی وضعیت رفلکس های نوزادی،مانیتورینگ سیستم های حیاتی،انجام مراقبت های قبل،حین و بعد از تزریق سورفاکتانت،بررسی و انجام آزمایشات و گزارش موارد فوری به پزشک معالج،تنظیم و کنترل عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی بخش،انجام تغذیه از طریق NGTوTPN ،تنظیم و کنترل پارامتر های دستگاه ونتیلاتور با توجه به وضعیت تنفسی مددجو و تجویز پزشک،مانیتورینگ حرارتی و تنفسی،انجام اقدامات احیاء قلب و ریه و تنظیم و به کارگیری دستگاه DIC شوک در موارد ضروری،انجام ساکشن ترشحات راه های هوایی و post nasal،گرفتن نمونه خون شریانی و سایر ترشحات.

-مشاوره و امور پاراکلنیکی ،مرقبت های قبل ،حین و بعد از انجام کلیه پروسیجرهای درمانی و تشخیصی(تعویض خون ،کاتتر نافی و ...)

-حمایت و آموزش مادر و خانواده نوزاد،ثبت و گزارش دقیق کلیه اقدامات،کنترل جذب و دفع مایعات بدن،برقراری محیط ایمن و آرام برای جلوگیری از تحریکات عصبی،انجام مراقبت های تخصصی از نوزاد نارس،مشاوره و آموزش لازم جهت تغذیه با شیر مادر.