گروه جراحی:

دکتر رضا طاویرانی                                     مدیر گروه

دکتر محمد کریمیان

 

 گروه رادیولوژی:

دکتر حسین سلمانی پور

 

 گروه اطفال:

دکتربهزاد دارابی                                           مدیر گروه

دکتر یاسین یعقوبیان

 دکتر جاسم محمدی

دکتر مجید  قنوات

دکتر لطفی

 

 گروه پوست:

دکتر مینا مامی زاده                                 مدیر گروه

دکتر نابت تاجمیر ریاحی

 

گروه بیهوشی:

 دکتر ابراهیم خلیلی                                            مدیر گروه

دکتر جواهر خواجوی خان

 

گروه چشم:

دکتر پرویز ملکی فر

 

گروه گوش و حلق وبینی:

دکتر صفرعلی امیری

 

 

جستجو