طراحی سایت
Enter Title

 

گروه جراحی

 

دکتر رضا طاویرانی                                     مدیر گروه

دکتر محمد کریمیان

 

 

گروه رادیولوژی

 

دکتر حسین سلمانی پور

 

گروه اطفال

 

دکتربهزاد  دارابی                                           مدیر گروه

دکتر یاسین یعقوبیان

 دکتر جاسم محمدی

دکتر مجید  قنوات

دکتر لطفی

 

 

گروه پوست

 

دکتر مینا مامی زاده                                 مدیر گروه

دکتر نابت تاجمیر ریاحی

 

 

گروه بیهوشی

 

دکتر ابراهیم خلیلی                                            مدیر گروه

دکتر  جواهر خواجوی خان

گروه چشم

دکتر پرویز ملکی فر

 

 

 

گروه گوش و حلق وبینی

 

دکتر  صفرعلی امیری

 

 

 

 

 

جستجو